Мектептің ғылыми өмірі

 

Менеджменттің жоғары мектебінде жемісті ғылыми-зерттеу ортасын құруға көп көңіл бөлінеді. Біз жас ғалымдардың да (студенттер, магистранттар, және доктаранттар), өз ісінің біліктілігі жоғары кәсіби мамандарының да әлеуеттерін дамытуға ұмтыламыз. Біздің міндетіміз – идеяларды қолдау, оларды дамытуға жағдай жасау, сондай-ақ ақпартпен еркін алмасу және мектеп пен ЖОО-ның тұтас ғылыми қызметі үшін қажет ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету. 

МЖМ  ғылыми-зерттеу қызметі негізгі екі бағыт аясында жүзеге асады: 

Бірінші: Қаржылық даму проблемаларын және оның ҚР экономикасының жаңа экономикалық шынайы жағдайда әлеуметтік жаңғыруындағы ролін  («Қаржы, есеп және аудит» кафедрасы) келесі тақырыптар бойынша зерттеу:

 1. Әлеуметтік жаңғырту және қаржы нарығы.   
 2. ҚР банк жүйесі және оны жаңғырту. 
 3. Шынайы инвестицияларды корпоратвтік қаржыландыру көздері. 
 4. Қор нарығы және оның жаңа жағдайларда дамуы, Қаржы инжинирингі. 
 5. Қор нарығында инвестицялық белсенділікті арттыру және корпоративтік бизнесті дамыту. 
 6. Жаңа шынайы жағдайда әлеуметтік жауапкершілік және корпоративтік басқаруды дамыту. 
 7. Мемлекеттік-жеке серіктестік жүйесіндегі қаржылық моделдендіру. 
 8. Интернет және білім эконмикасы дәуіпіндегі қаржылық есептілік және коммуникациялар (Қазіргі жағдайдағы корпоративтік есептілік пен аудитті жетілдіру). 
 9. Ресурстарды тиімді басқарудың ынталандыру тетігі – табыс тілінен құн тіліне дейін (дамудың қаржылық емес факторларына, есептің ашықтығына, әлеуметтік жауапкершілікке екпін білдіру). 
 10. ҚР инновация нарғының қалыптасу және инновациялық қаржылық құралдарды дамыту проблемалары (Теория және практика);  

Екінші: «Менеджмент, кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасының келесі ғылыми тақырыптары бойынша: 

«Маркетинг» мамандығы бойынша:

 1. Басқарудың ұйымдастыру құрылымының қызметінің тиімілгін талдау.
 2. Басқарудың қазақстандық моделі: даму жағдайы және болашағы.
 3. Кадрлар және олардың менеджмент саласындағы рөлі.
 4. Халықаралық қатынастағы  кадр саясат.
 5. Ұйымдағы ұызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесін әзірлеу.
 6. Ұйымның коммуникациялық саясатыж әне оны дамыту.
 7. Менеджменттегі көшбасшылық және және билік.
 8. Ұйымдағы өзгерістерді басқару.
 9. Стратегиялық жоспарлау әдістері және оларды жетілдіру жолдары.
 10. Кәсіпорынның инновациялық дамуын болжау.
 11. Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару.
 12. Жобалық менеджмент бизнесті жүргізудің заманауи әдісі ретінде.
 13. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу және жүзеге асыру.
 14. Кәсіпорындағы бизнес-жоспарды әзірлеу: теория және практика
 15. Анықсыздық және тәуекел жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдау.
 16. Қазақстан Республикасында кәсібм менеджментті дамыту.
 17. Кәсіпорынды материалдық ынталандыру жүйесі және оны жетілдіру.
 18. Кәсіпорындағы сапа менеджменті жүйесі.
 19. Кәсіпорындағы дағдарысқа қарсы басқару.
 20. Ұйымдағы тайм-менеджмент бәсекеге қабілеттігін арттыру.
 21. Кәсіпорында тәуекелдерді басқару.
 22. Кәсіпорында күйзелістерді басқару.
 23. Ұйымішілік келіспеушілктер және олардышешу әдістері.
 24. Басқару жүйесіндегі ақпараттық қамтамасыз ету.
 25. Заманауи ұйымды басқарудағы тиімді команданы құру.
 26. Аутсорсинг және оның кәсіпкерлік қызметтегі рөлі.
 27. Кәсіпорында клиенттермен қарым-қатынастарды басқару жүйесін жетілдіру.
 28. Ұйымда инвестициялық климатты қалыптастыру.
 29. Әлеуметтік кәсіпкерлік әлеуметтік инновация ретінде: Қазақстанның даму жолдары және проблемалары.
 30. Инновациялық кәсіпкерлік.

 

«Маркетинг» мамандығы бойынша:

 1. Компания қызметіндегі бенчмаркинг
 2. Компания қызметіндегі ивент-маркетинг
 3. Компанияның жарнамалық қызметіндегі инновациялық  технологиялар
 4. Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі инновациялық  маркетинг
 5. Компания қызметіндегі интернет-маркетинг
 6. Нарықтағы бәсекелестікті зерттеу
 7. Тұтынушылардың қылығын зерттеу
 8. ҚР жарнамалық қызметтер нарығын зерттеу
 9. Компания қызметіндегі маркетинг-микс
 10. Кәсіпорында МЖ маркетингтік басқару
 11. Заманауи ұйымдар тәжірибесіндегі маркетингтік аудит
 12. Фирма тауарларының бәсекеге қабілеттілігін маркетингтік зерттеу
 13. Компания қызметінде медиажоспарлау
 14. Сауда ұйымы қызметіндегі мерчендайзинг
 15. Тауарларды жылжыту шараларын ұйымдастыру
 16. Компания қызметінде  PR ұйымдастыру
 17. Кәсіпорында А шараларын ұйымдастыру
 18. Кәсіпорында  директ-маркетинг ұйымдастыру
 19. Желілік маркетингті ұйымдастыру
 20. Компания қызметіндегі партизандық  маркетинг
 21. Кәсіпорынның әр түрлі стартегияларын әзірлеу
 22. Нарықта жаңа өнімді/тауарды/қызметті әзірлеу және шығару
 23. Нарықта тауарлық маркаларын әзірлеу және жылжыту
 24. Кәсіпорында маркетингтік  коммуникациялар кешенін әзірлеу
 25. Кәсіпорынның маркетингтік  стратегиясын әзірлеу
 26. Кәсіпорында жайғастыру  стратегиясын әзірлеу
 27. Нарықты саралау стратегиясын әзірлеу
 28. Кәсіпорында баға  стратегиясын әзірлеу
 29. ҚР франчайзинг дамуының замануи қарқыны және жағдайы
 30. Компания қызметіндегі заманауи жарнамалық технологиялар
 31. Жарнама агенттіктері қызметінің даму келешегі және жағдайы
 32. Фирманың халықаралық нарыққа шығу стратегиясы
 33. Кәсіпорында әртүрлі портфелдерді басқару
 34. Кәсіпорындағы тауарлардың өміршеңдік кезеңін басқару
 35. Компания қызметіндегі нейромаркетинг

 

Біздің профессорлық-оқытушылық құрам  мен студенттер жыл сайын халықаралық және республикалық конференцияларға, пікірсайыстарға, дөңгелек үстелдерге және т.б. қатысады.

Бакалавриат, магистрант және  докторанттар деңгейіндегі студенттер Мектеп зерттеулеріне белсенді ат салысады, атап айтқанда  МЖМ студенттік ғылыми клубтар жұмыс жасайды, әртүрлі пәндік олимпиадаларға қатысады,   осылайша  өз үлестерін қоса отырып өз мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізеді.

Біз Қазақстан Республикасының ғылыми-зерттеу қызметінде өз құзіретіміз шеңберінде көшбасшы болуға, сонымен қатар ЖОО арасындағы және ішіндегі ынтымақтастық арқылы мықты ғылыми бірлестік құруға ұмтыламыз.