Практика

Кәсіптік практика бакалавриаттың оқу жоспарының білім беру бағдарламасының міндетті құрамдас бөлігі болып табылады және практиканың келесі түрлерін қамтиды:

Оқу практикасы - студенттердің кәсіби дайындығын жетілдіру мақсатында өткізілетін ұйымдастырушылық және оқу іс-шараларының жүйесі. Оқу практикасының негізгі мақсаты-студенттердің бастапқы практикалық жұмыс дағдыларын игеруі және менеджмент, маркетинг және логистика саласында құзыреттіліктерді қалыптастыру.

Өндірістік практика оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекітуге, практикалық дағдылар мен құзыреттерді, кәсіби қызмет тәжірибесін алуға бағытталған. Өндірістік практиканың негізгі мақсаты-студенттердің теориялық білімдерін бекіту және кеңейту, практикалық жұмыс дағдыларын игеру және менеджмент, маркетинг және логистика саласындағы құзыреттерді қалыптастыру.

Диплом алдындағы практика таңдалған білім беру бағдарламасының бейіні бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби жұмыс тәжірибесін алуға бағытталған. Практиканың негізгі мақсаты-нақты өндірістік міндеттерді шешу үшін оқу процесінде алынған құзыреттерді қолдану; менеджмент, маркетинг, логистика саласында практикалық жұмыс дағдыларын игеру; эмпирикалық материал жинау және дипломдық жобаны (жұмысты) орындау шеңберінде зерттеулер жүргізу.

Бейінді магистратураның білім беру бағдарламасы өндірістік практиканы, ғылыми-педагогикалық магистратураны және PhD докторантураны педагогикалық және зерттеу практикасын қамтиды.

Оқу практикасы туралы ереже (бакалавриат)

Өндірістік практика туралы ереже (бакалавриат) 

Диплом алдындағы практика туралы ереже (бакалавриат) 

Жазбаша жұмыстарды ресімдеу ережелері